Mối quan hệ giữa kiến trúc và điêu khắc

Về mối quan hệ giữa kiến trúc và điêu khắc, ta thấy hai ngành nghệ thuật này gắn bó với nhau rất khăng khít trong suốt quá trình lịch sử của loài người. Ta có thể chia thành bốn mức độ quan hệ giữa kiến trúc và điêu khắc: 1. Công trình kiến trúc được nghệ thuật điêu khắc tô điểm. Điều này thế hiện rõ rệt nhất trong kiến trúc cổ Ai Cập, cổ Hi Lạp, cổ La Mã, trong kiến trúc thời Phục hưng ở Italia và châu…

Read More