Những vấn đề về kiến trúc Việt Nam

Nhìn lại những chặng đường phát triển nghệ thuật kiến trúc Việt Nam 50 năm qua, ta nhận thấy một điều lí thú là có thể phân chia những chặng đường ấy theo vật liệu xây dựng chủ yếu được sử dụng trong từng giai đoạn: thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp ớ chiến khu và những vùng tự do dùng chủ yếu là tre nứa lá, có thế gọi là “Thời kì tre nứa”. Từ khi hoà bình lập lại sau Hiệp nghị Genève 1954 là “Thời kì gỗ”. Bước vào những năm 60 là “Thời kì gạch”, bắt đầu từ năm 1970 là “Thời kì bêtông cốt thép lắp ghép” và từ những năm 90 trớ đi là “Thời kì bêtông cốt thép liền khối”.

Related posts