Kiến trúc 

Nhũng cơ sở lí luận đối với kiến trúc Việt Nam

Các lí luận hay các lí thuyết kiến trúc được xây dựng trên cơ sở nhu cầu của xã hội con người. Những cơ sở đó là:
1. Cơ sở chính trị – kinh tế – xã hội
Như trên đã nói qua một thí dụ về sự ra đời của Chuyển hoá luận, đó là nhu cầu có một nghệ thuật kiến trúc hiện đại phù hợp với một xã hội Nhật Bản phát triển kinh tế – khoa học kĩ thuật như vũ bão trong những thập kỉ 60 – 70 – 80. Khi mà sự phát triển đó không còn tốc độ chóng mặt như xưa, không còn là sự thần kì nữa thì lí thuyết này cũng dần hết tác dụng.
Chủ nghĩa cổ điên Pháp (đầu thế kỉ XVII đến cuối thế kỉ XVIII) ra đời do nhu cầu biểu hiện một bộ mặt nghiêm trang quy củ trong kiến trúc, những đường nét mạnh mẽ rạch ròi khúc triết trong quy hoạch đô thị nhằm diễn đạt trật tự nghiêm ngặt của chính thể quân chủ chuyên chế và uy quyền tuyệt đối của nhà vua dưới các triều đại Louis XIII và Louis XIV, phong cách kiến trúc Baroque đang lan tràn với đường nét uốn lượn rất phong phú và tiến tới phong cách Rococo quá diêm dúa xa xỉ và rối rắm biểu hiện sự lo lắng trước cảnh tàn tạ… đã không phù hợp với triều đại Louis XIII và XIV.

2. Cơ sở nhân văn
Ở đây có vấn đề tín ngưỡng, có vấn đề tộc người, có phong tục tập quán và cách ứng xử. những lí luận về tính dân tộc trong nghệ thuật không thể không đặc biệt chú ý đến cơ sở nhàn văn này.

Nhũng cơ sở lí luận đối với kiến trúc Việt Nam 1

3. Cơ sở các bộ môn khoa học lịch sử
Cơ sở này bao gồm:
– Lịch sử nhân loại, lịch sử các nước, lịch sử Việt Nam.
– Lịch sử nghệ thuật nói chung.
– Lịch sử nghệ thuật tạo hình: hội hoạ và điêu khắc trên thế giới và Việt Nam.
– Lịch sử kiến trúc thế giới và Việt Nam.
– Lịch sử phát triển đô thị thế giới và Việt Nam.
– Lịch sử tư tướng.

4. Mĩ học nói chung và mĩ học kiến trúc.

5. Xã hội học đô thị.

6. Các trường phái, học phái, học thuyết về kiến trúc và nghệ thuật tạơ hình
Những cơ sở nói trên rất cần để xây dựng những lí luận về kiến trúc, thậm chí những trường phái nghệ thuật. Những cơ sở trên cũng rất cần thiết cho người làm công tác phê bình kiến trúc.

Related posts