Kiến trúc 

Nhận diện kiến trúc nhà Nguyễn.

 kiến trúc cung đình Huê có phái là sự sao chép kiến trúc cung đình của Trung Quốc ở Bắc Kinh không?

Nhiều người cho rằng kiến trúc cung đình Huế là một bản sao thu nhỏ lại của kiến trúc cung đình tại Bắc Kinh. Nhận định này dựa trên cơ sở là trong một ngàn nãm Bắc thuộc, phong kiến Trung Hoa luôn luôn tìm cách đồng hoá Việt Nam cũng như đã đồng hoá nhiều quốc gia láng giềng khác bằng cách truyền bá lề lối tổ chức hệ thống triều đình, hệ thống quan lại cùng các nghi lễ phong kiến trong nội bộ hoàng tộc, nội bộ triều đình, trong ngoại giao và trong quần chúng. Do đó không lấy gì làm lạ là với cơ cấu tổ chức triều đình ấy thì bố cục hệ thống công trình kiến trúc trong cung đình cũng có dạng tương ứng và một số công trình quan trọng cũng mang tên giống những công trình của Bắc Kinh.

Nhận diện kiến trúc nhà Nguyễn. 1

Nhưng bảo rằng “sao chép” hay “rập khuôn” thì hoàn toàn không đúng vì chỉ có một bô’ cục tương tự trong tổng thể và một số tên giống nhau như Tử Cấm thành, điện Thái Hoà, điện Càn Thanh, còn hình dáng các công trình thì hoàn toàn khác. Toàn bộ các công trình kiến trúc trong cung đình Huế đểu được xây dựng theo hệ thống thức truyền thống của kiến trúc dân gian người Kinh, hơn nữa đó là những biến thể của địa phương Huế. Chúng ta có thê nói là kiến trúc cung đình Huế là kiến trúc việt nam rất đậm đà bản sắc. Rõ ràng là qua một ngàn năm Bắc thuộc, nghệ thuật kiến trúc Việt Nam vẫn giữ được bản sắc, chúng ta không bị đồng hoá.

Các cung điện lớn nhất trong Hoàng thành và Tử Cấm thành như điện Thái Hoà, điện Cần Chánh, điện Long An, cung Diên Thọ v.v. . . hầu hết có cấu trúc hệ mái “Trùng thiểm điệp ốc” là hai mái song song úp trên một mặt bằng chữ nhật lớn. Giữa hai mái này là một đoạn trần “thừa lưu” thường có hình cong gọi là trần vỏ cua. Hệ thống mái này là đặc điểm nổi bật của kiến trúc dân gian Huế, nó xuyên suốt từ kiến trúc nhà dân đến đền chùa miếu mạo, đến các lâu đài của quan lại vua chúa và các công trình lớn trong cung đình.

Một chi tiết kết cấu đặc sắc Huế nữa là hệ thống vì “giả thủ” như những cánh tay đưa lên đỡ các hoành của mái. Vì giả thủ được dùng trong kiến trúc dân gian đến tận những công trình nguy nga trong cung đình. Điều đó nói lên là kiến trúc cung đình Huế không sao chép kiến trúc Bắc Kinh.

Related posts