Kiến trúc 

Các xu hướng dân tộc trong kiến trúc hiện đại Việt Nam

Trong nền kiến trúc hiện đại Việt Nam, các xu hướng tìm tòi sáng tác biếu hiện tính chất dân tộc trong kiến trúc xuất hiện vào hai thời kì:
– Thời kì thứ nhất vào khoảng cuối những nãm 30 cho đến 1945.
– Thời kì thứ hai từ 1955 trở đi.
Vì sao từ cuối những năm 30 đến 1945 kiến trúc việt nam lại hướng theo các di sản dân tộc ?
Từ khi Pháp xâm lược nước ta, thoạt đầu chúng xây dựng ở nước ta theo các phong cách cổ điển là cái đang thịnh hành ờ Pháp, vào cuối thời kì Đệ nhị Đế chế chuyển sang thời kỳ Đệ tam Cộng hoà. Nhưng những phong cách hàn lâm này ở nước ta kéo dài đến tận 1924 (khi có triển lãm nghệ thuật trang trí) thì kiến trúc hiện đại Pháp mới thâm nhập được vào Việt Nam. Từ đó mối giao lưu về phong cách kiến trúc thường xuyên hon giữa nước Pháp và Đông Dương. Từ khi bùng nổ chiến tranh thế giới lần thứ hai, sự giao lưu đó bị chấm dứt, các kiến trúc sư Pháp và Việt Nam không tiếp nhận được thông tin mới của các trào lưu kiến trúc hiện đại châu Âu, họ độc lập tìm tòi và hướng về các di sản ở bản xứ. Hơn nữa qua 15 năm xây dựng theo kiểu kiến trúc hiện đại châu Âu, các kinh nghiệm cho thấy là nó không phù hợp với các điều kiện khí hậu, thời tiết, tập quán và thẩm mĩ ở Việt Nam, cho nên các kiến trúc sư hướng về dân tộc. Một nhân tố chính trị khá quan trọng thúc đẩy xu hướng này là do ảnh hưởng của phát xít Nhật ở Đông Dương ngày càng tăng lên, thực dân Pháp muốn lấy lại ảnh hưởng của mình trong quần chúng bản xứ, nên dùng cách đưa các vếu tố dân tộc vào kiến trúc và nghệ thuật tạo hình để mị dân.

Các xu hướng dân tộc trong kiến trúc hiện đại Việt Nam 1

Đến năm 1943 Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra “Đề cương văn hoá Việt Nam”, văn kiện này thổi một luồng gió mới trong giới kiến trúc sư trẻ tuổi Việt Nam, thúc đẩy họ đi sâu vào con đường hướng về kiến trúc dân tộc.
Thời kì thứ hai từ khi đánh đuổi thực dân Pháp, đi theo đường lối của Đảng xây dựng một nền kiến trúc Việt Nam hiện đại và dân tộc, các kiến trúc sư Việt Nam đi vào nghiên cứu thể hiện tính chất dân tộc trong sáng tác của mình. Xu hướng này thoạt đầu thường là phục cổ, sau đi sâu vào tìm tòi tính chất dân tộc một cách đa dạng hơn. Tuy nhiên xu hướng đi vào di sản dân tộc phát triển chậm chạp do ảnh hướng mạnh mẽ của kiến trúc hiện đại thế giới từ ngoài vào do sự hiểu biết về di sản dân tộc trong đội ngũ kiến trúc sư mới còn rất hạn chế và do việc xây dựng bị thu hẹp lại rất nhiều trong điều kiện đất nước có chiến tranh ác liệt kéo dài.
Chúng ta có thể xếp các xu hướng kiến trúc hướng về dân dân tộc vào ba loại sau:
– Phục cổ;
– Kết hợp;
– Cấu trúc không gian và kiến tạo theo tinh thần dân tộc.

Related posts